Dự báo thời tiết Đông Triều - Quảng Ninh 20 ngày tới

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

5.32 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

4.3 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

3.47 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

3.21 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

2.93 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

2.64 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

4.48 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

5.97 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

6.84 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

6.87 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

5.24 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

4.93 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

4.32 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

4.12 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

4 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

4 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.76 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.17 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.47 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

5.04 m/s

Gió

83%

Độ ẩm