Dự báo thời tiết Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi 20 ngày tới

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.98 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.66 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.59 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.59 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.78 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.53 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.74 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.65 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.69 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.12 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.39 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.85 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.33 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.19 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.93 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.46 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.46 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.79 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.11 m/s

Gió

73%

Độ ẩm