Dự báo thời tiết Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi 20 ngày tới

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.08 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.52 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.87 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.58 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.08 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.08 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.84 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.36 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.43 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.78 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.99 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.48 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.92 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.09 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.64 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.2 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.3 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

6.26 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

6.26 m/s

Gió

79%

Độ ẩm