Dự báo thời tiết Huyện Thăng Bình - Quảng Nam 20 ngày tới

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.36 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.01 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.17 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.53 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.52 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.48 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.51 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.72 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.94 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.54 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.99 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.6 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.74 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.74 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.28 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.42 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.02 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.29 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.28 m/s

Gió

67%

Độ ẩm