Dự báo thời tiết Huyện Phước Sơn - Quảng Nam 20 ngày tới

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.09 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.26 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.17 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.05 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.05 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.46 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.48 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.89 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.49 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.51 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.01 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.24 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.54 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.01 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.9 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.7 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.25 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.41 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.75 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.98 m/s

Gió

73%

Độ ẩm