Dự báo thời tiết Huyện Nông Sơn - Quảng Nam 20 ngày tới

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.22 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.44 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.75 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.51 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

35 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.99 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.99 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.82 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.44 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.25 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.98 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.21 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.76 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.06 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.12 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.17 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.08 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.15 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.23 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.94 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.94 m/s

Gió

78%

Độ ẩm