Dự báo thời tiết Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình 20 ngày tới

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.63 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.64 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.58 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.81 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.3 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.13 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.78 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.44 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

5.11 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

5.11 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.72 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.06 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.05 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.93 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.48 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.16 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.15 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.5 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.55 m/s

Gió

75%

Độ ẩm