Dự báo thời tiết Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình 20 ngày tới

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.42 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.89 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.69 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.29 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.29 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.57 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.9 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.52 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.93 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

5.17 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

5.44 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.61 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.81 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.42 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.12 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.08 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.68 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.71 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.17 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.61 m/s

Gió

73%

Độ ẩm