Dự báo thời tiết Huyện Bố Trạch - Quảng Bình 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.98 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/32°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.81 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.68 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.68 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.98 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.96 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.4 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.75 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.58 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.33 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.47 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.23 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.01 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.06 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.13 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.01 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.38 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

5.38 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

5.76 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

5.77 m/s

Gió

72%

Độ ẩm