Dự báo thời tiết Huyện Tây Hoà - Phú Yên 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.12 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

5.09 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

5.29 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

5.27 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.44 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.44 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.55 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.73 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.02 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.14 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.07 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.88 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.05 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.66 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

6.21 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

6.73 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

7.51 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

7.51 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

7.31 m/s

Gió

77%

Độ ẩm