Dự báo thời tiết Huyện Sông Hinh - Phú Yên 20 ngày tới

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.69 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

5.14 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

5.14 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.33 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.03 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.66 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.76 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.83 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.54 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.33 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.81 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.91 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

5.49 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

5.49 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.92 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.77 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.43 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.15 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.16 m/s

Gió

59%

Độ ẩm