Dự báo thời tiết Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 20 ngày tới

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.14 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.9 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

27 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.45 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.8 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.8 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.55 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.78 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.94 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

5.14 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

6.04 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

6.04 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

5.58 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

5.33 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.39 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.81 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.21 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.87 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.87 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.5 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

5.34 m/s

Gió

68%

Độ ẩm