Dự báo thời tiết Huyện Tam Nông - Phú Thọ theo giờ

 • 10:00 am T7
  34.7°
  Cảm giác như 38.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  34.2°
  Cảm giác như 38.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   2.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  34.4°
  Cảm giác như 38.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T7
  35.7°
  Cảm giác như 39.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T7
  35.2°
  Cảm giác như 38.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   5.39 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  35.2°
  Cảm giác như 38.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   4.96 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T7
  35.8°
  Cảm giác như 37.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.62 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 35.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T7
  31.1°
  Cảm giác như 34.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  30.4°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  29.5°
  Cảm giác như 32.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T7
  28.4°
  Cảm giác như 32.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T7
  28.4°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T7
  27.8°
  Cảm giác như 29.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 27.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am CN
  25.5°
  Cảm giác như 26.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  26.9°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am CN
  26.8°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am CN
  27.3°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  28.6°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  29.1°
  Cảm giác như 34.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  30°
  Cảm giác như 35.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  31°
  Cảm giác như 36.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm CN
  32.7°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm CN
  34°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm CN
  35.7°
  Cảm giác như 40.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm CN
  33.6°
  Cảm giác như 38.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm CN
  34.1°
  Cảm giác như 39.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm CN
  34.8°
  Cảm giác như 39.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm CN
  31.6°
  Cảm giác như 37.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  30.6°
  Cảm giác như 35.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm CN
  28.4°
  Cảm giác như 32.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm CN
  27.4°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm CN
  26°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm CN
  26.4°
  Cảm giác như 27.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 27.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  24.6°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  24.9°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  25.9°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 27.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  27.8°
  Cảm giác như 30.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Tam Nông - Phú Thọ trong 12h tới