Dự báo thời tiết Huyện Lâm Thao - Phú Thọ 20 ngày tới

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.29 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.51 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.62 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.4 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.63 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.39 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.63 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.01 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.1 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.01 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.57 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.62 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.88 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.96 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.82 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.05 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.8 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.71 m/s

Gió

83%

Độ ẩm