Dự báo thời tiết Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ theo giờ

 • 9:00 pm T3
  25.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T3
  25.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  25.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  25.7°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  24.3°
  Cảm giác như 25.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  24.8°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  23.6°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  23.4°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  23.9°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T4
  23.7°
  Cảm giác như 24.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T4
  23.7°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 24.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T4
  24.1°
  Cảm giác như 25.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T4
  24°
  Cảm giác như 25.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T4
  24.1°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T4
  24.2°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T4
  25.1°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T4
  25.7°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 27.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T4
  25.8°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  24.3°
  Cảm giác như 25.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  24.4°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  24.1°
  Cảm giác như 25.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  24°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  23.8°
  Cảm giác như 24.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  23.4°
  Cảm giác như 24.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  23.6°
  Cảm giác như 24.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  23.9°
  Cảm giác như 24.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  23°
  Cảm giác như 24°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  23.9°
  Cảm giác như 24.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  24°
  Cảm giác như 24.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  24.2°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 25.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  31.2°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 37.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  34.8°
  Cảm giác như 42°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  33.6°
  Cảm giác như 41°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 35.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T5
  28.5°
  Cảm giác như 32.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.97 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  28.2°
  Cảm giác như 33°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  27.3°
  Cảm giác như 30.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ trong 12h tới