Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ 20 ngày tới

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.77 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.93 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.92 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.92 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.62 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.75 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.24 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

36 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.47 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

36 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.49 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

37 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.69 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.88 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.51 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.61 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.59 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.1 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.49 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.59 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.22 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.55 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.69 m/s

Gió

69%

Độ ẩm