Dự báo thời tiết Huyện Thuận Nam - Ninh Thuận 20 ngày tới

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.81 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

6.02 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

8.37 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

8.37 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

6.63 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

5.97 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.48 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.48 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

5.54 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

6.57 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

6.04 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

5.59 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

5.39 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

5.39 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

5.64 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

5.64 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

5.19 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

6.21 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

6.46 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

7.06 m/s

Gió

84%

Độ ẩm