Dự báo thời tiết Huyện Thuận Bắc - Ninh Thuận 20 ngày tới

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

5.03 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

6.49 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

5.78 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

5.71 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

5.71 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

6.14 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

5.49 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

5.94 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

6.97 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

7.43 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

6.84 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

6.49 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

6.6 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

6.6 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

6.08 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

5.31 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.94 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.96 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.16 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.38 m/s

Gió

62%

Độ ẩm