Dự báo thời tiết Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận 20 ngày tới

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.47 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

5.2 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

5.8 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

5.24 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

5 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

5.82 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

5.46 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

5.02 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.79 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.94 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.14 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.35 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

6.3 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

6.3 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

7.94 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

9.21 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

27 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

9.97 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

9.97 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

8.99 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

7.59 m/s

Gió

78%

Độ ẩm