Dự báo thời tiết Huyện Nho Quan - Ninh Bình 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.71 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.71 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.56 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.1 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.19 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.89 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.89 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.32 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.72 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.04 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.56 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.07 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.33 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.83 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.13 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.85 m/s

Gió

56%

Độ ẩm

34 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/32°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.88 m/s

Gió

53%

Độ ẩm

34 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/32°

Sáng/tối

997 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.47 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

34 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/32°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.47 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.47 m/s

Gió

70%

Độ ẩm