Dự báo thời tiết Huyện Hoa Lư - Ninh Bình 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.99 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.71 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.05 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.05 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.96 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.24 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.03 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.88 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

34 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/32°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.41 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

34 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/32°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.41 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

33 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.4 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.63 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.48 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.46 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.87 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.34 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.83 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.26 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.41 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.5 m/s

Gió

60%

Độ ẩm