Dự báo thời tiết Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An 20 ngày tới

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.18 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.63 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.35 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.75 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.58 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.1 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.85 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.23 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.75 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.75 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.3 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.28 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.44 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.99 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.82 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.9 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.27 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

3.37 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

3.6 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

3.96 m/s

Gió

77%

Độ ẩm