Dự báo thời tiết Huyện Diễn Châu - Nghệ An 20 ngày tới

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.12 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.76 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.16 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.07 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.7 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.7 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.43 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.28 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.6 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.6 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.49 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.97 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.49 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.32 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.46 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.29 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.81 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.02 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.22 m/s

Gió

78%

Độ ẩm