Dự báo thời tiết Huyện Anh Sơn - Nghệ An 20 ngày tới

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.27 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.38 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.41 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.16 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.54 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.65 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.03 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.74 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.03 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.24 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.29 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.14 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.75 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.73 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.51 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.44 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.31 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.72 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.45 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

3.04 m/s

Gió

80%

Độ ẩm