Dự báo thời tiết Huyện Xuân Trường - Nam Định 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.32 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.06 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.34 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.31 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.79 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.51 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.36 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.25 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.91 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.77 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.84 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.96 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.19 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.97 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.88 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.2 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.65 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.29 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.8 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.13 m/s

Gió

69%

Độ ẩm