Dự báo thời tiết Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.8 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4.7 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.56 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.1 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.33 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.9 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.1 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.53 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.21 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.66 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.22 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.64 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.79 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

34 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/32°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.95 m/s

Gió

54%

Độ ẩm

34 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/32°

Sáng/tối

997 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.54 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

34 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/32°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.33 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.42 m/s

Gió

71%

Độ ẩm