Dự báo thời tiết Tân An - Long An 20 ngày tới

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.39 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.85 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.35 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.86 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.47 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.04 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

1.87 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

2.24 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.02 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.25 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.46 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.94 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.92 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.1 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.92 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.2 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.99 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.07 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.63 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.67 m/s

Gió

77%

Độ ẩm