Dự báo thời tiết Huyện Thủ Thừa - Long An 20 ngày tới

34 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.03 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.26 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.72 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.32 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.51 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.07 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.9 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.5 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.64 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.24 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.84 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.64 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.2 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.48 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

5.06 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

6.22 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

26 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

6.88 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.9 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.74 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.33 m/s

Gió

75%

Độ ẩm