Dự báo thời tiết Huyện Tân Thạnh - Long An 20 ngày tới

27 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.29 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.34 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.3 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.83 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.05 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.01 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.5 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.74 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.86 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.38 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.24 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.16 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.28 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.69 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.04 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.02 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

2.51 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.45 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.02 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

2.4 m/s

Gió

56%

Độ ẩm