Dự báo thời tiết Sapa - Lào Cai 20 ngày tới

21 °/18 °

Ngày/đêm

18 °/19°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.4 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

23 °/18 °

Ngày/đêm

17 °/20°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.5 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

19 °/17 °

Ngày/đêm

17 °/18°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.36 m/s

Gió

99%

Độ ẩm

19 °/17 °

Ngày/đêm

17 °/18°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

22 °/18 °

Ngày/đêm

17 °/19°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.34 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

23 °/18 °

Ngày/đêm

18 °/20°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.11 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

24 °/18 °

Ngày/đêm

18 °/20°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.3 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

25 °/18 °

Ngày/đêm

18 °/21°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.9 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

26 °/18 °

Ngày/đêm

18 °/21°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.41 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

27 °/19 °

Ngày/đêm

18 °/21°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.26 m/s

Gió

52%

Độ ẩm

26 °/19 °

Ngày/đêm

18 °/20°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.31 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

24 °/19 °

Ngày/đêm

19 °/20°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.47 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

23 °/18 °

Ngày/đêm

18 °/20°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.47 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

21 °/18 °

Ngày/đêm

18 °/20°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.34 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

23 °/18 °

Ngày/đêm

18 °/19°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.39 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

24 °/18 °

Ngày/đêm

18 °/21°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.01 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

22 °/18 °

Ngày/đêm

18 °/19°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.01 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

20 °/17 °

Ngày/đêm

17 °/18°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.27 m/s

Gió

98%

Độ ẩm

19 °/17 °

Ngày/đêm

17 °/18°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.76 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

21 °/17 °

Ngày/đêm

17 °/19°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.51 m/s

Gió

87%

Độ ẩm