Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà - Lào Cai 20 ngày tới

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.28 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.84 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.39 m/s

Gió

98%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

1.53 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.43 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.84 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.22 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.61 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.48 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.56 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.53 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.72 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

36 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/31°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.95 m/s

Gió

52%

Độ ẩm

37 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/32°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.99 m/s

Gió

51%

Độ ẩm

38 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/32°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.04 m/s

Gió

51%

Độ ẩm

37 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.22 m/s

Gió

56%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.38 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.16 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.9 m/s

Gió

94%

Độ ẩm