Dự báo thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 20 ngày tới

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

3.57 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

3.09 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.58 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.22 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

1.87 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

1.71 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

2.64 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

3.32 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

3.87 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

3.52 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.88 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.68 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.92 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.62 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.68 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.03 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.89 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.16 m/s

Gió

87%

Độ ẩm