Dự báo thời tiết Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 20 ngày tới

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

3.53 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

2.75 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

2.62 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:09 am

Mặt trời mọc

2.48 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

2.71 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

3.56 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

2.92 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

3.23 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:10 am

Mặt trời mọc

3.07 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

3.19 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

3.09 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

29 °/24 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.43 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:11 am

Mặt trời mọc

2.35 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

2.45 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

2.11 m/s

Gió

54%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

2.76 m/s

Gió

51%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

997 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.74 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

1.53 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

1.61 m/s

Gió

82%

Độ ẩm