Dự báo thời tiết Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng 20 ngày tới

26 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.33 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

26 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.51 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.82 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/22°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.51 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.68 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.79 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.74 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

25 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.81 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/23°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.45 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.83 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.22 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

23 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.49 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

24 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.54 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

24 °/21 °

Ngày/đêm

21 °/22°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.54 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

22 °/21 °

Ngày/đêm

21 °/21°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

5.75 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

22 °/21 °

Ngày/đêm

21 °/21°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

6.35 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

21 °/21 °

Ngày/đêm

21 °/21°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

6.98 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

21 °/21 °

Ngày/đêm

21 °/21°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

6.98 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

22 °/21 °

Ngày/đêm

21 °/21°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

6.04 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

23 °/21 °

Ngày/đêm

21 °/22°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

5.16 m/s

Gió

81%

Độ ẩm