Dự báo thời tiết Huyện Đam Rông - Lâm Đồng 20 ngày tới

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.62 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.36 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

4.3 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.91 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

25 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.78 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/23°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.14 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.85 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

25 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.07 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

23 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.74 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

24 °/21 °

Ngày/đêm

21 °/22°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.94 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

5.11 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.39 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

23 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

4.44 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

24 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

4.55 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

24 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

4.04 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

25 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

3.34 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

25 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

3.35 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

26 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

3.48 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

3.13 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

3.19 m/s

Gió

58%

Độ ẩm