Dự báo thời tiết Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng 20 ngày tới

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

3.57 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

23 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

4.99 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

22 °/21 °

Ngày/đêm

21 °/21°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

5.96 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

22 °/21 °

Ngày/đêm

21 °/21°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

5.75 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

24 °/21 °

Ngày/đêm

21 °/22°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

4.35 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

24 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.45 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

26 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

1.95 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.86 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

3.95 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

24 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

4.53 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

24 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

4.98 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

23 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

5.05 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

23 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

4.68 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

24 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

4.82 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

24 °/21 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

4.23 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

4.71 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

23 °/21 °

Ngày/đêm

21 °/22°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

4.73 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

23 °/21 °

Ngày/đêm

21 °/22°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

4.86 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

24 °/21 °

Ngày/đêm

21 °/22°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

4.64 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

23 °/21 °

Ngày/đêm

21 °/22°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

5.08 m/s

Gió

88%

Độ ẩm