Dự báo thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu 20 ngày tới

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.51 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.52 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.44 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

34 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.43 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.5 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.73 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.3 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.92 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.45 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

1.77 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.04 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.54 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.61 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.73 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.57 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.71 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.96 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

35 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.81 m/s

Gió

51%

Độ ẩm

35 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

2.07 m/s

Gió

52%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.48 m/s

Gió

76%

Độ ẩm