Dự báo thời tiết Huyện Sìn Hồ - Lai Châu 20 ngày tới

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.57 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.61 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.61 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

34 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.66 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

33 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.82 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.84 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.6 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.12 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.76 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

27 °/24 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.17 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

1.82 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

1.67 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.41 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.46 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.42 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.21 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:27 am

Mặt trời mọc

1.21 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

36 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.51 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.65 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:28 am

Mặt trời mọc

1.83 m/s

Gió

92%

Độ ẩm