Dự báo thời tiết Huyện Phong Thổ - Lai Châu 20 ngày tới

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.93 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.26 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.76 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.59 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

26 °/24 °

Ngày/đêm

26 °/25°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.53 m/s

Gió

99%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

24 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

1.34 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.86 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.07 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.03 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.56 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.6 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.47 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

34 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.48 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.48 m/s

Gió

52%

Độ ẩm

35 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.46 m/s

Gió

56%

Độ ẩm

37 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/31°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.56 m/s

Gió

52%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.17 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

1.31 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

1.41 m/s

Gió

94%

Độ ẩm