Dự báo thời tiết Huyện Nậm Nhùn - Lai Châu 20 ngày tới

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.33 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.43 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

26 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.4 m/s

Gió

99%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.37 m/s

Gió

97%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.34 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.32 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.57 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

1.99 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.32 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.23 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.43 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.54 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.48 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

1.63 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

1.97 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

1.97 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.13 m/s

Gió

99%

Độ ẩm

26 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

1.75 m/s

Gió

99%

Độ ẩm

28 °/24 °

Ngày/đêm

24 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:26 am

Mặt trời mọc

2.49 m/s

Gió

93%

Độ ẩm