Dự báo thời tiết Huyện Kon Rẫy - Kon Tum 20 ngày tới

31 °/23 °

Ngày/đêm

24 °/25°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.07 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

31 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.44 m/s

Gió

56%

Độ ẩm

32 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.96 m/s

Gió

53%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.67 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

33 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.09 m/s

Gió

49%

Độ ẩm

32 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.39 m/s

Gió

52%

Độ ẩm

31 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.78 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

31 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.97 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.53 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.65 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.83 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.44 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.6 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.75 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.03 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.52 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.02 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

25 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.51 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/23°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.19 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

23 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/22°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.89 m/s

Gió

90%

Độ ẩm