Dự báo thời tiết Huyện Đắk Glei - Kon Tum 20 ngày tới

27 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.9 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

26 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

1.82 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.35 m/s

Gió

96%

Độ ẩm

24 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

2.41 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/21 °

Ngày/đêm

23 °/23°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

1.75 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.03 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

2.63 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

22 °/25°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.29 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

28 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.58 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

30 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/25°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.18 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

29 °/23 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.98 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

2.43 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

28 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

1.87 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

25 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.47 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

26 °/22 °

Ngày/đêm

23 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.51 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

30 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:24 am

Mặt trời mọc

2.46 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

2.73 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

27 °/22 °

Ngày/đêm

22 °/24°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:25 am

Mặt trời mọc

3.46 m/s

Gió

72%

Độ ẩm