Dự báo thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang 20 ngày tới

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.39 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.96 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.27 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.18 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.75 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.6 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.28 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.56 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.71 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.66 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6.52 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

7.13 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

7.02 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

7.73 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

6.84 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

27 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

7.73 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

26 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

8.54 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.93 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

4.91 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

3.82 m/s

Gió

73%

Độ ẩm