Dự báo thời tiết Huyện Kiên Hải - Kiên Giang 20 ngày tới

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

7.91 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

7.54 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

7.73 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

27 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6.58 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.02 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

3.41 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

3.01 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

4.49 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.68 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

6.13 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

5.72 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

5.07 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

4.71 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

5.67 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

6.15 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

5.42 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

5.35 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:44 am

Mặt trời mọc

6.21 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:44 am

Mặt trời mọc

6.24 m/s

Gió

79%

Độ ẩm