Dự báo thời tiết Huyện An Minh - Kiên Giang 20 ngày tới

28 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.33 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.52 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.82 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.49 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.58 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6.33 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.78 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6.28 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6.23 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.8 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

6.05 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.04 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

4.01 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

3.54 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

4.2 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

3.7 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

4.07 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

3.54 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:43 am

Mặt trời mọc

3.6 m/s

Gió

53%

Độ ẩm