Dự báo thời tiết Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa 20 ngày tới

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.79 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.64 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

5.48 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.74 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.74 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.82 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.43 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.81 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

5.45 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

6.05 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

5.67 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

5.43 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

5.69 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

5.69 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

5.69 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

5.03 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.68 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.49 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

3.94 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:23 am

Mặt trời mọc

3.99 m/s

Gió

59%

Độ ẩm