Dự báo thời tiết Huyện Cam Lâm - Khánh Hòa 20 ngày tới

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.98 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.95 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.45 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.97 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.51 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

5.11 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.82 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.11 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.86 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.41 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.96 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.79 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.24 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.24 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

6.15 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

7.68 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

8.32 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

8.33 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

8.33 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

7.06 m/s

Gió

77%

Độ ẩm