Dự báo thời tiết Huyện Kim Động - Hưng Yên 20 ngày tới

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

4 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.91 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.98 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.53 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.24 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.65 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.06 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.4 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.6 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.04 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.83 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.17 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.67 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.92 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.68 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

35 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/32°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.66 m/s

Gió

52%

Độ ẩm

35 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/32°

Sáng/tối

997 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.08 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

34 °/30 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

32 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.82 m/s

Gió

70%

Độ ẩm