Dự báo thời tiết Thành phố Huế - Huế 20 ngày tới

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.51 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.54 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.95 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.4 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.33 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.27 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.98 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.93 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.26 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.71 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.41 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

2.43 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.64 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.69 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.24 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.39 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

3.83 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.18 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:22 am

Mặt trời mọc

4.35 m/s

Gió

67%

Độ ẩm