Dự báo thời tiết Huyện Quảng Điền - Huế 20 ngày tới

33 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.34 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.07 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.33 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.72 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.76 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.63 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.8 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.3 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.3 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.96 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.74 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.11 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.71 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.01 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.5 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.94 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.99 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

5.42 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

5.42 m/s

Gió

74%

Độ ẩm